วิทย์ มช. เปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565

29 มีนาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 โดยภายในงานมีการบรรยายชี้แจงรายละเอียดการเข้าค่าย  ตลอดจนการบรรยายแนะนำหลักสูตร และภาพรวมการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566  ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน 2566

สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ที่คณะวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติและทดลองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยการควบคุมดูแลของครู อาจารย์ และพี่เลี้ยง เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปต่อยอดทั้งในการแข่งขันทางวิชาการ และการเรียนในระดับสูงขึ้นไป

การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2565 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการเตรียมพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ได้ขยายศูนย์การจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 บางสาขาไปยัง “โรงเรียนขยายผล สอวน.” เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักเรียน และพัฒนาครูโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรม

แกลลอรี่