รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว เพื่อมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ

3 สิงหาคม 2564

คณะบริหารธุรกิจ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อมาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564
แกลลอรี่