นักศึกษาอก มช. และโครงการยุวชนอาสาฯ ลงพื้นที่เพื่อออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและเกษตรให้กับชุมชน

19 สิงหาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. – 16:00 น. อาจารย์ ดร.เปรม ทองชัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ และทีมยุวชนอาสาฯ จำนวน 65 คน ลงพื้นที่เพื่อบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนเข้ากับการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่ตาด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมอำเภอสันกำแพง โดยมีคุณศรศักดิ์ ยศชนะ เกษตรอำเภอสันกำแพง ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา

โดยนักศึกษาได้นำต้นแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้หลายๆ แบบกลับมาให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์แม่ตาด พิจารณาคัดเลือก และให้ข้อมูลที่ต้องการให้ปรับแก้ไข เพื่อที่นักศึกษาจะได้นำไปปรับฉลากให้เป็นไปตามที่ทางกลุ่มฯ ต้องการต่อไป อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์ไส้อั่วจิ้งหรีด ขนมขาไก่ใส่จิ้งหรีด จิ้งหรีดอบกรอบรสต้มยำ ผงโรยข้าวจิ้งหรีด จิ้งหรีดแช่แข็ง แชมพูสมุนไพร ขนมสุนัขที่มีส่วนผสมของจิ้งหรีด เป็นต้น กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ให้นักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติ ได้ประสบการณ์รับงานออกแบบฉลากจากผู้ประกอบการ

ทั้งนี้“โครงการยุวชนอาสา : การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากของผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด และทักษะการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด สำหรับชุมชนในตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ภายใต้โครงการยุวชนอาสาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
.
#ออกแบบฉลากบรรจุภัณฑ์
#ผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีด
#ยุวชนอาสา2565
แกลลอรี่