บูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จำนวน 4 ผลงาน

3 สิงหาคม 2565

คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์บุญเชียง รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 หรือ Thailand Research Expo 2022 และเยี่ยมชมบูธนิทรรศการนำเสนอข้อมูลและผลงานจากเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่ 1. เครื่องวัดสัญญาณชีพพื้นฐานพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMUgency) และ เครื่องระบุพิกัด (CM-GPS) 2. เครื่องประเมินความสมดุลแรงกดน้ำหนักพร้อมการสื่อสารแบบไร้สาย (CMU Smart Weight Balance Device) 3. แอปพลิเคชั่นประเมินระดับวิกฤตสําหรับผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน Application “Speedy ER Plus” 4. Web Application AED ฐานข้อมูลแผนที่ตำแหน่งของเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
แกลลอรี่