“ขะใจ๋แขบ” ทีมนักศึกษาแมสคอม มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมท้องถิ่นตอบโจทย์คนรุ่นใหม่

4 พฤษภาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

     สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภายใต้หัวข้อ “แผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่” ส่งเสริมความรู้ ความสามารถของนิสิต นักศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการขับเคลื่อนของกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างสร้างสรรค์

     โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 สมาคมฯ ได้จัดการนำเสนอแผนธุรกิจของผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 5 ทีม จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรูปแบบออนไลน์บน Google Hangouts Meet ทีม “ขะใจ๋แขบ” จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอแผนธุรกิจ “LocalWis Academy” ธุรกิจการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในรูปแบบออนไลน์ (E-learning) ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ธุรกิจ การเกษตร และนักธุรกิจมากประสบการณ์จากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมตัดสินการประกวดรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้

     หลังเสร็จสิ้นการนำเสนอแผนธุรกิจ ได้มีการประกาศผลผู้ชนะการประกวด โดยทีม “ขะใจ๋แขบ” นางสาวสุพรรษา ลือวราพงษ์ นางสาววิรัลพร อัมระบุตร และนายศรัณยพงศ์ ณ เชียงใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผศ.ศศิกานต์ ลิมปิติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คว้าโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และเงินทุนการศึกษาจำนวน 24,000 บาท

     อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://cmu.to/BSBv0 

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
แกลลอรี่