คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารชุดใหม่ของ Yunnan Normal University และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ Yunnan Normal University, Chenggong Campus ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

21 มิถุนายน 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารชุดใหม่ของ Yunnan Normal University และหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ Yunnan Normal University, Chenggong Campus ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงานจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เดินทางเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหาร Yunnan Normal University (YNNU) ณ นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน การเยือนครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของความร่วมมือที่มีมายาวนานถึง 18 ปีระหว่างทั้งสองสถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Yunnan Normal University มีประวัติศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอันยาวนาน อีกทั้งมีสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Yunnan Normal University ที่ได้มีการส่งผู้อำนวยการฝ่ายจีนมาประจำตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถึง 5 คน และทั้งสองสถาบันได้มีส่วนร่วมในโครงการและความร่วมมือต่าง ๆ ในหลายสาขาวิชา โดยโครงการล่าสุดที่น่าสนใจคือ "China-Laos-Thailand Education Digitization International Joint Research and Development Center of Yunnan Province" ซึ่งเป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (ICDI) และ Yunnan Normal University นอกจากการเยือนในครั้งนี้จะเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสถาบันแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือโอกาสในการสร้างความร่วมมือในสาขาใหม่ ๆ เช่นความร่วมมือในด้านการคมนาคม ภาษา การศึกษา การวิจัย การท่องเที่ยว ภูมิศาสตร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล การเยือนดังกล่าว ยังเปิดโอกาสให้คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบปะกับคณะผู้บริหารชุดใหม่ของ YNNU โดยมีคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ Yunnan Normal University วิทยาเขต Chenggong นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน

คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  ตั้งสมชัย  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรียาบ  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์  รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์  ผู้ช่วยคณบดีและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. อาจารย์ ดร.ธนารัตน์  รัตนดำรงอักษร  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
7. อาจารย์ ดร.อนิวัตติ์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล  อาจารย์วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
8. นายอรรถพล  ทิพย์ศรีบุตร นักจัดการงานทั่วไป ด้านกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลและล่ามแปลภาษา
9. นางสาวธันยพร  ศรีวิชัยลำพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ด้านวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
10. นางสาวอุษนีย์  พงศาวลีศรี เลขานุการ ศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
11. นาย Zhang Jinming ผู้ช่วยนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


คณะผู้แทนจาก Yunnan Normal University ประกอบด้วย
1. Prof. Wu Youde, Vice President
2. Prof. Wang Xiucheng, Dean, School of International Chinese Studies
3. Prof. Wan Xiangxing, Deputy Director, Office of International Relations
4. Assoc. Prof. Ding Xue, Head of the Graduate Education Section, Postgraduate School
5. Prof. Chen Guangjie, Dean, Faculty of Geography
6. Prof. Shen Yi, Deputy Director of Chinese Language International Promotion Teacher Training Base
7. Prof. Wang Yingmei, Vice Dean, Faculty of Geography
8. Assoc. Prof. Wang Jun, Office Director of Key Laboratory of Educational Information for Nationalities, Ministry of Education
9. Prof. Chang Zhiyou, Vice Dean, School of Economy and Administration
10. Prof. Yun Lijun, Vice Dean, School of International and Technology
11. Ms. Wang Shiyu, Secretary of Foreign Affairs, School of Economy and Administration
12. Ms. Lo Peng, Lecturer, School of International Chinese Studies and Interpreter

การเยือนครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Yunnan Normal University โดยการหารือมุ่งเน้นในการเสริมสร้างความร่วมมือที่มีอยู่เดิม และกำหนดพื้นที่ความร่วมมือใหม่ ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสนใจร่วมกัน มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง ได้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสูงสุด และทำงานร่วมกันเพื่อสรรหานักศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับโครงการต่างประเทศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ การเยือนครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังคงขยายความร่วมมือในระดับโลก เพื่อเพิ่มโอกาสทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่ชุมชนต่อไป

แกลลอรี่