บ้านสีแสดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Relationship between poverty and planetary health" ให้กับนักเรียนและนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น

15 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "Relationship between poverty and planetary health" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือของ Tigermov, Education Start-up in Japan กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Climate and Environmental Change", "Mental Health Screening and Treatment Processes" การเสวนาด้านการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ได้เข้าเยี่ยมชมหน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล และ พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ ณ อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

แกลลอรี่