คณะสังคมศาสตร์ มช. รับการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2564

22 พฤศจิกายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ แนะนำทีมผู้บริหาร และนำเสนอภาพรวมบริบทของคณะสังคมศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาและความก้าวหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานโดยสรุป และแผนระยะสั้น ระยะยาวที่สำคัญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ จากคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา จากคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา จากคณะอุตสาหกรรรมเกษตร และรองศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร จากคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กร ระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
แกลลอรี่