สร้างคนด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกล เติบโตไปเท่าทันโลก ชำนาญการบริหาร ไม่ทิ้งจริยธรรม วิศวฯ มช. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งบริหารระดับต้นและกลาง

29 สิงหาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นและระดับกลาง ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ Flora Creek Chiang Mai ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ยกระดับสมรรถนะของตน อีกทั้งบูรณาการความเชี่ยวชาญในงานให้เกิดนวัตกรรม อันสอดคล้องด้วยมาตรฐานของบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งข้างต้น ซึ่งจำต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งสร้างทัศนคติและมุมมองการบริหารงานสมัยใหม่ เหตุเนื่องจากปัจจัย การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน อันส่งผลกระทบต่อการบริหารคณะฯ ในภาพรวม ดังนั้นการมีผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ตลอดจนความชำนาญด้านบริหาร 3 ประการ คือ คน - งาน - การเปลี่ยนแปลง เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถรับมือ และปรับตัวได้ทันท่วงที จักนำองค์กรให้เติบโตอย่างอย่างยืน และมีประสิทธิภาพ โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานเปิดงานเมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 น.