กำหนดการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2565

29 มีนาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

กำหนดการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2/2565

*เอกสารสำเร็จการศึกษา (หนังสือรับรองคุณวุฒิ และ transcript ฉบับสมบูรณ์) จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์หลังจากวันที่สภาวิชาการอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว*

**ตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา และสถานะจัดส่งเอกสาร ได้หลังจากวันอนุมัติ ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-grad/

แกลลอรี่