วิศวฯ X ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า วิศวฯ ไฟฟ้า มช. เดินหน้าจัดอบรม มุ่งส่งองค์ความรู้ ก่อประโยชน์แง่วิจัย เกื้อหนุนภาคอุตสาหกรรมด้าน EV

23 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย งานบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ในโครงการพัฒนาอินเวอร์เตอร์กำลังสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) แก่คณาจารย์บุคลากร และประชาชนทั่วไปจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ เอกชน วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ด้วยเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีด้านยานยนต์ไฟฟ้า อันกำลังเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน จึงนับเป็นโอกาสส่งต่อรู้องค์ความรู้ใหม่จากนักวิชาการผู้มีความเชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งมุ่งให้นำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาต่อยอด (Re-skill) กระทั่งสามารถถ่ายทอดต่อไปยังนักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจ ตลอดจน Up-skill ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า พร้อมคอนเวอร์เตอร์กำลังอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งต่อความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ขำสุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพล จิราพงศ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้แทนคณบดี เปิดงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.

https://eng.cmu.ac.th/?p=31824
อนึ่ง การอบรมข้างต้น เป็นการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ด้านนวัตกรรม และการวิจัยระดับแนวหน้า (Frontier research) ให้เป็นที่ยอมรับและเอื้อต่อภาคอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยความร่วมมือกับ สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย เพื่อรองรับการ Reskill & Upskill ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า มุ่งเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ด้านคอนเวอร์เตอร์กำลังที่ใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่ ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ ระบบส่งกำลังของยานยนต์ไฟฟ้า แบบจำลองการทำงานยานยนต์ไฟฟ้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบตัวอย่างโปรแกรมจำลองการทำงานแก่ผู้เข้าร่วมฯ นำไปศึกษาตลอดจนถ่ายทอดต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนข้อมูลจัดอบรมจาก บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด, บริษัท พลังงานนครพิงค์ จำกัด และ บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=31824
แกลลอรี่