อาจารย์ด้านอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลน้ำแพร่ ปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567

29 มีนาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอาจารย์ด้านอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ตำบลน้ำแพร่ ตามฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ตำบลน้ำแพร่ ปีงบประมาณ 2567 ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ และอาสาปศุสัตว์ เพื่อมุ่งเน้นทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคที่สำคัญในโคเนื้อ รวมถึงการจัดการสุขภาพสัตว์เบื้องต้น การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567  
แกลลอรี่