เปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

16 พฤศจิกายน 2564

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชนเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ช่วงที่ 1 วันที่ 9 พ.ย. - 27 ธ.ค. 64
ช่วงที่ 2 วันที่ 21 ก.พ. - 25 เม.ย. 65
ทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มช. https://www.grad.cmu.ac.th


หลักสูตรระดับ "ปริญญาโท" สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ กลุ่มวิชาเอก
- การสื่อสารศึกษา แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
- การสื่อสารการตลาด แบบ 3 (แผน ข) ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์

หลักสูตรระดับ "ปริญญาเอก" สาขาวิชาการสื่อสารบูรณาการ
- แบบ 1.1 (by Thesis) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์
- แบบ 2.1 (Coursework+Thesis) ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์


*ข้อมูลทุนการศึกษา https://cmu.to/Xjd70
> CMU Presidential Scholarship
> TA/RA


ดูข้อมูลหลักสูตร
> ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต https://www.masscomm.cmu.ac.th/master
> ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต https://www.masscomm.cmu.ac.th/doctoral


สอบถามเพิ่มเติม
> Facebook Page: https://www.facebook.com/FacultyOfMasscomm
> โทร. 0 5394 2703 ต่อ 111

แกลลอรี่