ICDI Hackathon 2022

3 ตุลาคม 2565

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล จัดกิจกรรม ICDI Hackathon 2022 เพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ให้สามารถเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ และระดมความคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่มีโจทย์หรือความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลางหรือเป้าหมาย (Problem-based Learning) เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันแฮกกาธอน (Hackathon) เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 81 คน
แกลลอรี่