โครงการฝึกอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

17 สิงหาคม 2563

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้และตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการทำวิจัยเพื่อการทำปริญญานิพนธ์ และเพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : คณาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วัน เวลา สถานที่ : วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ 
แกลลอรี่