คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรฯ และทีมบุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร (Site Visit) เพื่อตรวจประเมินคุณภาพองค์กรระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565

26 ธันวาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรฯ และทีมบุคลากรศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อตรวจประเมินคุณภาพองค์กรระดับส่วนงาน ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับการตรวจเยี่ยม (Site Visit) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพองค์กรด้วยเกณฑ์ EdPEx ในภาพรวมของส่วนงาน และยืนยันผลการดำเนินการของส่วนงาน เพื่อค้นหาศักยภาพของส่วนงาน ความเข้าใจในตนเอง ศักยภาพของทีมและส่วนงาน รวมถึงสถานการณ์ของส่วนงาน และเพื่อให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมบุคลากรในส่วนงาน เพื่อที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ
แกลลอรี่