โครงการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรบรรจุใหม่

8 มีนาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับบุคลากรบรรจุใหม่ จำนวน 8 ราย เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบ เข้าใจและสามารถใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะและของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีอยู่หลายระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารัตน์มณี คณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรบรรจุใหม่ ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบุคลากรจากหน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 

แกลลอรี่