พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

22 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิทาคาฮาชิ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ผู้ที่ได้รับทุนจำนวน 2 รายคือนายกิตติศักดิ์ ลำน้อย ปี 4 วิทยาศาสตร์ และนางสาวสุพัตรา คนแรง ปี 3 วิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565
แกลลอรี่