หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ ณ ประเทศเวียดนาม

24 พฤษภาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและผลกระทบทางสังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ร่วมกับ Hue University - School of Hospitality and Tourism และ Hoi An local authority and NGO Organic Farm ในระหว่างวันที่ 21-26 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศเวียดนาม 
แกลลอรี่