สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ดำเนินการนำเสนอผลการประเมินผลโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากงานวิจัยด้านประมงเเละทรัพยากรทางน้ำของมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566

16 มกราคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.
สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ดำเนินการนำเสนอผลการประเมินผลโครงการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากงานวิจัยด้านประมงเเละทรัพยากรทางน้ำของมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 โดย
ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ เลขาสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ดร.วิรัชญา จันพายเพ็ชร ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศ อาจารย์จากวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แกลลอรี่