ขอแสดงความยินดีกับทีม Oh my bean นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "ผลิตภัณฑ์ V-NUA น้ำปลาร้าจากพืช"

11 ตุลาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ขอแสดงความยินดีกับทีม Oh my bean นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กับ "ผลิตภัณฑ์ V-NUA น้ำปลาร้าจากพืช" ในโครงการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร Food Innopolis Innovation Contest 2022: Demo Days ภายใต้ธีม Local Fermentation Food Innovation ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

โดยมีสมาชิกทีม ดังนี้
  • นางสาวศิรดา อินยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
  • นางสาวกชพรรณ โพธิ์งาม สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • นางสาวมณีรัตน์ ชีวินรักษาทรัพย์ ภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ
  • นางสาวจิราวัฒน์ แก้วนัย สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • นางสาวอรทัย วันทะมาศ สาขาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
โดยมี ผศ.สุวรรณา เดชะรัตนางกูร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แกลลอรี่