คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

23 พฤศจิกายน 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566


สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร: รับทั้งแบบทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว (แผน ก1) และแบบเรียนกระบวนวิชา (แผน ก2) 5 แขนงวิชา
1. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2. แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาศาสตร์
3. แขนงวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร
4. แขนงวิชาความปลอดภัยอาหาร
5. แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมอาหาร


และเปิดแผนการรับใหม่ แผนการค้นคว้าแบบอิสระ (แผน ข) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจที่มีพื้นความรู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ upskill/reskill เน้นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ เรียนวันเสาร์และอาทิตย์

การรับสมัคร:
รอบที่ 1 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 – 15 มกราคม 2566
รอบที่ 2 วันที่ 16 มกราคม 2566 – 25 เมษายน 2565
สมัครเข้าศึกษาได้ที่: https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรได้ที่ https://cmu.to/Ai7BT

หรือ ติดต่อ
ผศ.ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
Email: srisuwan.n@cmu.ac.th
โทรศัพท์: 053-948203 มือถือ 086-9203330

คุณสาริกา สุระนาถ
Email: sarika-su@hotmail.com
โทรศัพท์: 053-948216 มือถือ 089-4344721

แกลลอรี่