พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 6 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566

25 เมษายน 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดย ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กรรมการอำนวยการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ได้ดำเนินกิจกรรมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 6 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวันอังคาร 25 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และจรรโลงวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและจิตสำนึกของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร พร้อมได้ทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน
แกลลอรี่