นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

27 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 แก่ นายภูริวัฒน์ เขนย รหัสประจำตัวนักศึกษา 570210103 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ และ นายวรวุฒิ มังวงค์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 580410054 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (พิการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

โครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) รับสนอง พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะพระราชทานรางวัลให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐาน นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับมอบหมายให้ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทั่วประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน


นายภูริวัฒน์ เขนย รหัสประจำตัวนักศึกษา 570210103 สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ นายวรวุฒิ มังวงค์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 580410054 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ (พิการ)


ข้อมูลโดย : งานสร้างเสริมคุณธรรมและวินัยนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
แกลลอรี่