ประชุมหารือการใช้อาคารสถานที่ภายในศูนย์การศึกษาฯ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ของคณะเทคนิคการแพทย์

2 เมษายน 2567

ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน

รองศาสตราจารย์ ดร.จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม รองคณบดีด้านบริหารงานและทรัพยากรมนุษย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์ รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และคณะ ในการประชุมหารือการใช้อาคารสถานที่ภายในศูนย์การศึกษาฯ เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงอาคารบ้านพักและหอพักในการรองรับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ของคณะเทคนิคการแพทย์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่