ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) คณะพยาบาลศาสตร์ มช. ประจำปี 2567

4 เมษายน 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ประจำปี 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและให้โอวาท วัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางด้านการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำบุคลากรใหม่ให้รู้จักกับองค์กร เข้าใจบทบาทหน้าที่รวมทั้งความรับผิดชอบของตนเอง รับทราบถึงประกาศ ข้อบังคับ สิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งยังช่วยให้บุคลากรใหม่มีความรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรได้อย่างถูกต้องก่อนที่เริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจ สร้างความรักความผูกพันที่ดีต่อองค์กร ณ ห้อง NT 504 อาคาร NT เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567

แกลลอรี่