พิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU”

24 เมษายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย และสถานกงสุลใหญ่อินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิด“ศูนย์อินเดียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Indian Studies Center Chiang Mai University: ISCCMU” เพื่อเป็นหน่วยงานทางวิชาการในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียในมิติต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศอินเดีย ซึ่งจะมีการพัฒนาบทบาทในการเป็นองค์กรที่เชื่อมโยงเครือข่ายทางวิชาการด้านอินเดียศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาในภาคเหนือกับเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ รวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชุมชนชาวอินเดียในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงควงามยินดี, H.E. Mrs. Suchitra Durai เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทย ประธานในการกล่าวเปิดงาน พร้มอด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ Sikkhalai Plaza คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่