คณะศึกษาศาสตร์ มช. ลงพื้นที่พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเต็มระบบ

12 มิถุนายน 2566

คณะศึกษาศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.วิชญา ผิวคำ อาจารย์ ณัฐนันท์ นิเวศน์วรการ และ ดร.สุระศักดิ์ เมาเทือก ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย ดร.จันทร์นภา ศูนย์จันทร์ และ ดร.ปนัดดา ปัญฎีกา ลงพื้นที่พัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเต็มระบบเพื่อหากลไกในการพัฒนาครู โดยใช้ภาคีความร่วมมือในโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูและผู้บริหารเข้ารับการอบรมจำนวน 75 คน ณ ห้อง Smart Classroom โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่
แกลลอรี่