รางวัลผลงานวิจัยดี ของกระทรวงยุติธรรม (ผลงานร่วมระหว่างบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมกับคณะนิติศาสตร์ มช.)

21 กรกฎาคม 2564

คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับทีมวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี จากกระทรวงยุติธรรม ปี 2563 จาก โครงการวิจัยศักยภาพและความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ซึ่งได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ทั้งนี้การดำเนินโครงการวิจัยดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมกับคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรายนามดังนี้

ที่ปรึกษา
- อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมวิจัย
- นายศราวุธ คงยืน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี
- รศ. ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผศ. บุญชู ณ ป้อมเพ็ชร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท่านสามารถอ่านรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ https://cmu.to/kwjTZ
แกลลอรี่