การประชุม "เครือข่ายนักวิชาการลุ่มน้ำโขง"

25 พฤศจิกายน 2563

คณะสังคมศาสตร์

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการวิจัยการสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำรงชีพและระบอบอาหารของชุมชนชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงสู่ทางเลือกการพัฒนา ปีที่2 ร่วมกัน ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเครือข่ายนักวิชาการลุ่มน้ำโขงขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุม 802 อาคารจามจุรี 10 จุฬามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้ด้านวิชาการ ติดตามสถานการณ์การพัฒนาลุ่มน้ำโขง และเพื่อแสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิชาการลุ่มน้ำโขง


ผู้เข้าร่วมการประชุมมีทั้ง นักวิชาการจากหลากหลายมหาวิทยาลัย ตัวแทนภาคประชาชนทั้งภาคเหนือภาคอีสาน และเอ็นจีโอที่ทำงานขับเคลื่อนประเด็นแม่น้ำโขง ในการประชุมครั้งนี้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การอภิปรายภาพรวมของการบริหารจัดการน้ำโขงและและแม่น้ำสาขา โดยเฉพาะโครงการการผันน้ำโขง เลย ชี และมูล โดย คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ และศาสตราจารย์ ดร. สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ การอภิปรายความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์ปลาในแม่น้ำโขง โดย ศาสตราจารย์ ดร. ทวนทอง จุฑาเกตู นักวิชาการจากสาขาการประมง มหาวิทยาอุบลราชธานี การอภิปรายผลได้ผลเสียด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย คุณเพียรพร ดีเทศ และดร. อภิสม อินทรลาวัณย์ นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการนำเสนอบทบาทของ MRC และ LMC กับการบริหารจัดการน้ำโขง โดย Asst. Prof. Dr. Carl Middleton


ในภาคบ่ายมีการอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปรับปรุงการบลริหารเขื่อน โครงการชลประทาน และกลุ่มผู้ใช้น้ำ ภายใต้แผนงานวิจัยยุทธศาตร์ทางด้านสังคม การบริหารจัดการน้ำของสถาบันวิจัยแห่งชาติและ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดย รศ. ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ การอภิปรายผลกระทบจากโครงการการพัฒนาในลุ่มน้ำโขงโดยคุณนิวัฒน์ ร้อยแก้ว และคุณสุวิทย์ กุหลาบวงศ์ จากนั้นมีการสรุปข้อท้าทายและความร่วมมือนักวิชาการลุ่มน้ำโขง โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุริชัย หวันแก้ว และอาจารย์ ดร. ชยันต์ วรรนะภูติ
นอกจากนี้ในช่วงท้ายของการประชุมได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการจัดตั้ง “สภาประชาชนลุ่มน้ำโขง” โดยตัวแทนนักวิชาการและตัวแทนภาคประชาชน ซึ่งจะมีการจัดประชมเวทีสาธารณะเพื่อจัดตั้งสภาประชาชนลุ่มน้ำโขง ประเทศไทย ขึ้นในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงของทีคการ์เด้น อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

แกลลอรี่