วิศวฯ มช. ผนึกกำลังลาเซล คอร์ปอร์เรชั่น ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนวิศวฯ เหมืองแร่ พัฒนาคนสนองงานบริษัท และรับ นศ.ฝึกงาน

19 พฤศจิกายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์การศึกษานานาชาติทางวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ลาเซล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด บริษัทเอกชนผู้ค้าแร่โลหะหายาก (Rare Earth Metal) ที่มีเครือข่ายในกลุ่มประเทศอาเซียนและแคนาดา ประกอบกิจการเกี่ยวข้องกับเหมืองแร่ครบวงจร นำเข้าและส่งออกแร่ไปยังต่างประเทศ ตลอดทั้งเป็นผู้ประกอบกิจการด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยจำหน่าย ให้คำปรึกษา และจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวคณะฯ จะรับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้เพื่อวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมเหมืองแร่ การฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมของบริษัทฯ โดยบุคลากรและนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ ส่วนบริษัทรับผิดชอบทำหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการทำเหมือง และโรงแต่งแร่ ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สนับสนุนการทำโครงงานและงานวิจัยของนักศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี ตามกำหนดเวลาในบันทึกข้อตกลง

ผู้ร่วมลงนามได้แก่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร และกรรมการผู้จัดการ บริษัทลาเซล คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ศาสตราจารย์ ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม พร้อม ดร.ธนโชติ หาญเจริญอัศวสุข กรรมการบริหารบริษัท ลาเซลคอร์ปอร์เรชั่น จำกัด ลงนามในฐานะพยาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=30246
แกลลอรี่