การอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาสาสมัครในพื้นที่ อบต.ดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

30 มีนาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์กรล้านนาด็อกเวลแฟร์ จัดกิจกรรมการอบรมภายใต้โครงการศึกษาประสิทธิภาพการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาสมัครหมู่บ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในหัวข้อเรื่อง การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบป้องกันล่วงหน้าและการประเมินภูมิคุ้มกันต่อวัคซีนให้อาสาสมัครหมู่บ้าน รวมทั้งเทคนิคการฉีดวัคซีน และสวัสดิภาพสัตว์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชิดชไม คิวเจริญวงษ์ และ ดร.วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล เป็นวิทยากร

การจัดอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ประเมินความรู้อสม./อสป เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อประเมินทางด้านจิตวิทยา ความเชื่อ และบุคคลอ้างอิงในการฉีดวัคซีนป้องกันล่วงหน้า เพื่อศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการดำเนินงานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เก็บตัวอย่างเพื่อประเมินระดับภูมิคุ้มกันต่อพิษสุนัขบ้า และอบรมการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ เทศนิคแบบปราศจากเชื้อ และวิธีการจับควบคุมสัตว์เพื่อฉีดวัคซีนอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมวได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมี นายศิริธนาคร มูลศรีแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมผาช่อ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2565
 
แกลลอรี่