ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการในการขออนุญาตให้สิทธิ์ลูกชิ้นปลาเพื่อผู้สูงอายุ

28 พฤษภาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์ นักวิจัยเจ้าของผลงาน การผลิตลูกชิ้นปลาโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงอายุ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ฉัตรทินวัฒน์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นักวิจัยร่วมในส่วนของการขยายกำลังการผลิต Scale-up จาก Lab-scale สู่ Pilot Plant ได้ประชุมหารือร่วมกับ คุณณัฐสรวง สิริอมรสิทธิ์ ประธานก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด ผู้สนใจในการขออนุญาตใช้สิทธิ์ในงานวิจัยดังกล่าว โดยมีฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาในหลักเกณฑ์และวิธีการในการขออุญาตใช้สิทธิ์ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
แกลลอรี่