ประกาศการให้ทุนสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

18 มีนาคม 2567

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ลี่ยนและส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันนี้ - 20 สิงหาคม 2567 รายละเอียด https://o365cmu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nuttapong_kh_cmu_ac_th1/EU7XSDjHFwtInXD6RhYl8T0B6WKtp0g3qDDdaAfRPCVmRw?e=dPkobj