ประกาศ มช. การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-eGrad) ประจำปีการศึกษา 2564 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

16 กันยายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

แกลลอรี่