โครงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิ

31 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


ณ ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพตนเองด้วยการฝึกสมาธิ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิ รักษาศีล เจริญภาวนาสร้างจิตใจที่ดีงาม ผ่องใส สามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันและการศึกษาเล่าเรียนได้ ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 
แกลลอรี่