คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx300)

25 มีนาคม 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ นำทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในองค์กรโดยใช้เกณฑ์ EdPEx เข้าตรวจประเมินหน่วยงานที่มีความพร้อมเข้าสู่ระดับ 300 คะแนน โดยมี รองศาสตราจารย์ จันทนี อิทธิพานิชพงศ์ ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์ นพ.บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธรา ธรรมโรจน์ กรรมการ และนางสาวศุภลักษณ์ โอสถานนท์ เลขานุการ เข้าตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลการดำเนินการ และจะได้รายงานผลการตรวจประเมินเป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
แกลลอรี่