งานแสดงกตเวทิตาจิต ประจำปี 2566 "เกษียณเกษมสุขสันต์ บ้านสีแสดผูกพัน รักมั่นมิคลาย"

18 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ร่วมกับที่ประชุมอาจารย์และบุคลากร สมัยที่ 7 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณสุขใจ ประจำปี 2566 "เกษียณเกษมสุขสันต์ บ้านสีแสดผูกพัน รักมั่นมิคลาย" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีที่ได้ทำคุณประโยชน์แก่คณะฯ รวมทั้งเพื่อให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตภายหลังเกษียณอายุราชการ/อายุงาน ณ ห้องแกรนด์วิว 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566
.
รายนามผู้ครบเกษียณอายุราชการ/อายุงาน และผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณสุขใจ ประจำปี 2566 จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
.
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ กลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล
4 คุณจิตราภรณ์ ใจปวน หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
5 คุณธันวรัตน์ สร้อยนาค หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
6 คุณเสาวณีย์ ชาติรักษา หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก
7 คุณดรุณี กุณฑลบุตร หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล
8 คุณประพัฒน์ จันต๊ะวงค์ หน่วยยานพาหนะ
9 คุณอัมพร เลิศคาลี หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
10 คุณนพวรรณ รัตนดำรงอักษร หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (โครงการเกษียณสุขใจ)
11 คุณประกายมาศ เจริญอนุสรณ์ หน่วยประสานงานกลุ่มการพยาบาลและผลิตเอกสาร (โครงการเกษียณสุขใจ)
.
และในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรจนี จินตนาวัฒน์ บริจาคเงิน 50,000 บาท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุลี สำราญญาติ บริจาคเงิน 20,000 บาท และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ บริจาคเงิน 20,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 90,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาและสมทบกองทุนพัฒนาการดำเนินงานของคณะฯ อีกด้วย

สูจิบัตร  https://cmu.to/Happyretirement2023
แกลลอรี่