ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง

8 พฤศจิกายน 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย (อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บตามรายการทุกครั้ง) ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2566

ประกาศฯ สำหรับระดับปริญญาตรี
https://cmu.to/ugradfee

ประกาศฯ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา
https://cmu.to/gradfee

แกลลอรี่