พิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหาร

17 กุมภาพันธ์ 2566

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และ การลงนามความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาสมรรถนะครูและผู้บริหารแบบเต็มระบบ จำนวน 10 โรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ให้คำปรึกษาครูและผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ครูและผู้บริหารในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 104 โรงเรียน ซึ่งมีครูรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,850 คน และมีนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนถึง 59,849 คน ซึ่งจะเปิดให้บริการในช่วงวันเวลาที่มีความเหมาะสมกับธรรมชาติการทำงานของบุคลากรครูในโรงเรียน จะให้ทำการปรึกษาในแพลตฟอร์มแบบใหม่ที่มีความเหมาะสมทั้งผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษา โดยจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน การวัดผล การใช้เทคโนโลยีที่จะมาสนับสนุนทักษะเชิงอนาคตของผู้เรียน และเพื่อการหล่อหลอมให้เด็กไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดีและมีความเป็นสากลต่อไป
 
แกลลอรี่