รร.สาธิต มช. เยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลและรับฟังแนวทางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะฯ

2 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล ผู้ช่วยคณบดีด้านบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลและรับฟังแนวทางการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะฯ (หลักสูตรปกติและนานาชาติ) นอกจากนี้นักเรียนได้ทดลองใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีด้าน VR/AR ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่