คณะสังคมศาสตร์ มช. จัดโครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)

17 มีนาคม 2566

คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 14 มีนาคม 2566 คณะสังคมศาสตร์ จัด “โครงการเสริมสร้างทัศนคติเพื่อการทำงานยุคใหม่ (Workforce Growth Mindset)” แก่บุคลากรสายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายปฏิบัติการได้พัฒนาวิธีคิดและทักษะในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี คุณรัฐภูมิ เฮงรัศมี จาก Master Trainer & Professional Certified Coach (PCC) by International Coach Federation (ICF) เป็นวิทยากร
ในการนี้ อาจารย์ ดร.วาทินี ถาวรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลการในกิจกรรมดังกล่าว
แกลลอรี่