"ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 และแนวปฏิบัติภาระงานขั้นต่ำของพนักงานสายวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร"

3 สิงหาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 และแนวปฏิบัติภาระงานขั้นต่ำของพนักงานสายวิชาการ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30-17.00 น. ผ่านระบบ zoom meeting
ซึ่งมีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
แกลลอรี่