การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2566

16 มิถุนายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2566 โดยมีโดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมดด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แนะนำการเรียนการสอน บรรยายภาพรวมการเรียนการสอนของหลักสูตร และคณาจารย์ในหลักสูตร แนะนำแนวทางการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

แกลลอรี่