การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และระดับชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี INCBAA ครั้งที่ 2

3 มีนาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการภายใต้ชื่อ “การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี (The International and National Conference in Business Administration and Accountancy : INCBAA )” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) ซึ่งประกอบไปด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรสาขาบริหารธุรกิจ จากในประเทศและต่างประเทศ

ภายในงานเริ่มต้นด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวุฒิ บูรณพิร ประธานเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ (Thailand Regional Business Schools Network: TRBS NET) และคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ หังสพฤกษ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พร้อมกันนี้การประชุมวิชาการฯ ครั้งนี้ยังรับเกียรติจาก Dr. Edward Rubesch, Program Director, Innovation Driven Entrepreneurship (IDE) Center, University of the Thai Chamber of Commerce, Bangkok, Thailand เป็นองค์ปาฐกพิเศษ (Keynote speaker) ภายใต้หัวข้อ “การจัดการทางธุรกิจที่ยั่งยืนในยุคดิจิทัล (Business Sustainability in Digitalization Era) ” และมีการมอบรางวัลงานวิจัยให้แก่ผู้นำเสนอบทความจำนวน 8 รางวัล ตามลำดับดังนี้ รางวัล GOLDEN AWARD จำนวน 2 รางวัล รางวัล SILVER AWARD จำนวน 5 รางวัล และรางวัล SUSTAINABILITY AWARD จำนวน 1 รางวัล

นอกเหนือจากการบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยแล้วนั้น ภายในงานยังมีการออกบูทวิชาการผลงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนของ 4 สถาบันเครือข่าย บูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนที่แต่ละสถาบันของเครือข่ายได้เข้าไปให้การช่วยเหลือและพัฒนา ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายหนังสือ ผลงานและของที่ระลึกของคณาจารย์และนักศึกษา บรรยากาศของงานจึงเนืองแน่นไปด้วยนักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการจากทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างพร้อมเพรียง โดยในปีนี้มีผู้ร่วมนำเสนอบทความทั้งสิ้น จำนวน 74 บทความและผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน 
แกลลอรี่