การบรรยาย เรื่อง “แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน” ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่

15 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้เชิญศิษย์เก่า (รหัส 53) คุณนภิสา เลิศสุวรรณ์ ตำแหน่ง Production supervisor บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด มาบรรยายในหัวข้อ “แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน” ภายใต้โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงสำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand 4.0 และการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ณ ห้อง 1-102 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่