มช. จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการก่อตั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 24 มกราคม 2563

26 ธันวาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 มกราคม 2563  เวลา 08.09 – 11.30 น.ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพิธีทำบุญทางศาสนาและการมอบรางวัลช้างทองคำ โล่ประกาศเกียรติคุณ กิตติบัตร รางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก


การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 ตรงกับวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08.09 – 11.30 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 พิธีสักการะ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากนั้นมีพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากกองทุนอธิการบดี ประจำปี 2562 พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”ประจำปี 2562 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย์” ในปี 2562 พิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารที่ครบวาระ ประจำปี 2562 และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านการเรียนการสอนด้านการวิจัย ด้านกิจการนักศึกษาและด้านการบริหารงานทั่วไป เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณแก่อาจารย์วิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์ดีเด่น นักวิจัยดีเด่น นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานดีเด่น โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานและมอบรางวัลดังกล่าว


รางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ ตำแหน่งรองอธิการบดี สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 


รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2562

อาจารย์นักวิจัยยอดเยี่ยมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต คณะแพทยศาสตร์


อาจารย์ดีเด่น

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ คณะเกษตรศาสตร์

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์


นักวิจัยดีเด่น 

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิสิต พันธมิตร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชา วัชระภาสร คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรินทยา พรหมินธิกุล คณะแพทยศาสตร์

นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น

สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินาฎ คำฟู คณะแพทยศาสตร์

นักเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่น

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางวิชาการอย่างสูง ได้แก่ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดีเด่นที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ 


ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

กลุ่มด้านบริหาร ได้แก่ นางศุจิกา ภูมิโคกรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ นายสมชาติ สุชัยธนาวนิช  คณะแพทยศาสตร์

กลุ่มบริการ ได้แก่ นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ  สำนักหอสมุด

คณาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ให้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น

1) ศาสตราจารย์ นพ. ธีรชัย อภิวรรธกกุล

2) ศาสตราจารย์ นพ. ทินกร วงศ์ปการันย์

3) ศาสตราจารย์ นพ. ณรงค์ มณีทอน

คณาจารย์ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

1) ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี

2) ศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย

3) ศาสตราจารย์ นพ.คณิตศ์ สนั่นพานิช

4) ศาสตราจารย์ นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์


แกลลอรี่