คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสาขาออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม

2 มีนาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในสาขาออกแบบอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม
จำนวน 1 อัตรา โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามประกาศคณะฯ ดังนี้
https://www2.arc.cmu.ac.th/facmu_news/doc/7828.pdf
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564
แกลลอรี่