คณะสังคมศาสตร์ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการแด่บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ที่จะเกษียณอายุ ประจำปี 2565

28 กันยายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับผู้เกษียณ เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม คณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน เป็นกิจกรรมสำคัญที่คณะสังคมศาสตร์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรในคณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตเพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงคุณูปการ แด่คณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุครบ 60 และ 65 ปีบริบูรณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ภายในงานมีการมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณฯ และถ่ายภาพร่วมกัน

โดยในปี 2565 มีผู้เกษียณจำนวน 8 ท่าน ได้แก่
1. ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ
2. รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
3. ผศ.ทัศนีย์ ปุวรัตน์
4. ผศ.อัจฉรา วัฒนภิญโญ
5. นางศรีสมร ยันตรกร
6. นางนวยนาฏ เดือนจันทร์
7. นางเกษณี วงศ์วิบูลย์
8. นายสุรพล แก้ววรรณะ
แกลลอรี่