CAMT ร่วม MOU คณะเกษตรศาสตร์ มช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน

28 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี


วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยูนนาน วิทยาเขตผูเอ่อร์ นำโดย Assoc. Prof. Jin Ronghu โดยมีอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี รองคณบดีร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งการลงนามครั้งนี้มุ่งเน้นความร่วมมือด้านการวิจัยห่วงโซ่อุปทานกาแฟแบบครบวงจร และการพัฒนาบุคลากรการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนสำหรับสินค้าเกษตร ทั้งนี้การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว จะนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยกาแฟไทย-จีน ซึ่งจะเป็นหลักสำคัญในการจัดตั้งและพัฒนาหลักสูตรด้านกาแฟและธุรกิจกาแฟระหว่างไทย-จีนต่อไป เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ คณะเกษตรศาสตร์
แกลลอรี่